top of page

HOW TO READ LEVEL RULER วิธีการดูลูกน้ำ(ไม้วัดระดับน้ำ)ระดับน้ำ (Precision Level หรือ Level Ruler)

คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการวัดระดับความเอียงของระนาบ โดยทั่วไประดับน้ำที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆจะเป็นแบบที่มีของเหลวบรรจุใน หลอดแก้วใส โดยทั่วไปของเหลวที่ถูกเลือกมาใช้บรรจุในหลอดแก้วมัก จะเป็นเอธานอล เนื่องจากมีจุดเยือกแข็งต่ำ เพื่อป้องกันการแข็งตัวของของเหลวที่บรรจุอยู่ภายใน โดยออกแบบให้มีฟองอากาศเพื่อเป็นตัวอ่านค่า ในปัจจุบันได้มีการประดิษฐ์ระดับน้ำแบบอิเล็กทรอนิคส์เพื่อใช้งานที่มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น และสามารถใช้งานการวัดในพื้นที่ที่ที่กว้างกว่าและมีความถูกต้องและเที่ยงตรงสูงกว่า แต่อย่างไรก็ตาม ระดับแบบหลอดแก้วก็ยังเป็นที่นิยมใช้กันอยู่ เนื่องจากใช้งานง่าย และราคาค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับระดับน้ำแบบอิเล็กทรอนิกส์การดูลูกน้ำ(ระดับน้ำ)

ไม้วัดระดับน้ำ หลักการทำงาน คือ การสังเกตการเคลื่อนที่ของฟองอากาศภายใน หลอดแก้วจะเคลื่อนที่ไปสู่ตำแหน่งสูงสุด เนื่องจากแรงโน้มถ่วง ของโลกกระทำกับของเหลวที่อยู่ภายในหลอดแก้ว ดังนั้น มุมที่ เกิดจากการเอียงของระดับน้ำสามารถหาได้จากระยะการ เคลื่อนที่ของฟองอากาศ โดยหากต้องการวัดระยะแนวดิ่ง หรือ แนวนอน ให้สังเกตุ ตำแหน่งของฟองอากาศที่อยู่ในหลอดแก้ว หากฟองอากาศอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลาง หมายถึงได้ตำแหน่งองศาที่ถูกต้อง1,466 views0 comments

Comments


bottom of page