top of page

How To Use Level Ruler เครื่องวัดระดับน้ำใช้งานอย่างไรRuler Level (เครื่องวัดระดับนํ้า)​ คือเครื่องมือวัดที่ใช้สําหรับการตรวจสอบความเอียงของพื้นที่ในแนวราบ (horizontal) และแนวดิ่ง (vertical) ด้วยการสังเกตฟองอากาศภายในของเหลวที่บรรจุอยู่ในหลอดแก้วให้อยู่จุดกึ่งกลาง เพื่อให้สิ่งที่ต้องการตรวจสอบอยู่ในระดับองศาที่ตรงตามต้องการ โดยเครื่องวัดระดับนํ้ามีประโยชน์ในการใช้งานในหลากหลายด้าน ส่วนใหญ่จะใช้ในงาน เช่น งานก่อสร้าง อาคาร งานติดตั้งเครื่องจักร การทําถนน การสํารวจ ตลอดจนงานที่ต้องอาศัยความแม่นยําวิธีการใช้และข้อควรระวังในการใช้ระดับน้ำ


1. ก่อนการใช้งานควรทำความสะอาดเครื่องมือและบริเวณที่ต้องการวัดด้วยระดับน้ำ เพื่อให้ได้ค่าที่เเม่นยำ และเที่ยงตรง

2. หากมีคราบน้ำมัน หรือสิ่งสกปรกควรเช็ดออกให้สะอาด และดูแลความเรียบร้อยของเครื่องมือทั้งก่อนและหลังการใช้งาน

3. ตรวจสอบพื้นที่ และวางระดับน้ำ บริเวณพื้นที่ที่ต้องการวัดความเอียง

4. การอ่านค่า เครื่องวัดระดับน้ำทำได้โดยการสังเกตุฟองอากาศภายในหลอดแก้วใสที่เลื่อนไปมา ให้อยู่ตำแหน่งกึ่งกลางพอดี หมายถึง ได้แนวระนาบหรือแนววัดที่มีความเที่ยงตรง

5. ไม่ควรลากระดับน้ำไปกับพื้นผิวที่ต้องการตรวจสอบ เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องมือ ควรใช้การยกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อตรวจสอบ

2,159 views0 comments

Comments


bottom of page